Oldalunk sütiket (cookie) használ, amit a honlap használatával Ön elfogad. Süti használat feltételeiről itt tájékozódhat. Értem
„Az ötlettől a mosolyáig!”
e-Print HU e-Print EN e-Print DE

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal (a www.e-print.hu; www.eprint.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely aloldala megnyitásával az oldalra látogató elfogadja a következőket. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az alább írott használat feltételeit időnként aktualizáljuk, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze a változtatásokat.

Információk

A honlap tartalmát a legnagyobb körültekintéssel és a tárgyra vonatkozó szakmai ismeretek jelenlegi állása alapján készítjük el, de a tartalmi pontosságra garanciát nem tudunk vállalni. Az e-Print Magyarország Zrt. weboldalán megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges hiányosságaiért, pontatlanságaiért és elírásokért az e-Print Magyarország Zrt. felelősséget nem vállal. Regisztrált felhasználók esetén, a dedikált oldalakon közölt ajánlatainkért teljes körű felelősséget vállalunk, a Szolgáltatási és Szállítási Keretszerződésben leírtak betartása mellett.

Felelősség kizárása

Az e-Print Magyarország Zrt. célja, hogy a weboldalt folyamatosan, teljes egészében elérhetővé tegye, hogy annak rendelkezésre állását és használatát a látogatók számára biztosítsa. Nem tartozik azonban felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, a weboldal használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az e-Print Magyarország Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal működését korlátozza, vagy szüneteltesse.

Személyes adatok védelme

Minden, az e-Print Magyarország Zrt. weblapján megjelenő személyes adat kizárólag az Ön segítségére, a termékinformációk átadására vagy szolgáltatási ajánlat, árajánlat adása céljából kerülnek nyilvántartásba, illetve feldolgozásra. Az e-Print Magyarország Zrt. biztosítja Önt, hogy bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Cégünknél bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését-, illetve törlését. Az e-Print Magyarország Zrt. nem továbbítja az Ön adatait harmadik személynek, nem teszi azokat hozzáférhetővé egyetlen harmadik fél számára sem.

Általános Szerződési Feltételek

Valamennyi szerződő fél, akikkel az e-Print Magyarország Zrt. termékértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéses kapcsolatot létesít tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el a weboldalunkról letölthető és megismerhető Általános Szerződési Feltételeket.

Kérdések, észrevételek

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal az e-Print Magyarország Zrt. munkatársaihoz. Kérdéseire igyekszünk mihamarabb választ adni, problémáit orvosolni amilyen gyorsan csak lehetséges.Szolgáltatási és Szállítási Keretszerződés


amely létrejött egyrészről az e-Print Magyarország Zrt. (1196 Budapest, Zalaegerszeg utca 70. adószám: 12823705-2-43, képviseli: Oravecz Ákos vezérigazgató) mint vállalkozó (továbbiakban: „Vállalkozó”) és ............................................................. (............................................................. adószám: ............................... képviseli: ...............................) mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

I. Szerződő felek kijelentései

Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy a székhelyük szerinti cégbíróságnál bejegyzett, működő gazdasági társaságok, továbbá, hogy a jelen szerződés, annak aláírása társasági és képviseleti (cég)szabályaikat nem sérti.

Vállalkozó kijelenti, hogy a nyomdaipar, valamint grafikai szolgáltatások területén a Megrendelőnek bemutatott referenciákkal rendelkezik. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Megrendelés ellátásához szükséges eszközöket, alapanyagokat, infrastruktúrát, szakértelemmel rendelkező, a Megrendelés szerződésszerű ellátásához szükséges számú munkaerőt maga biztosítja. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult, azonban az igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretszerződés, amely alapján a Megrendelőnél felmerülő igényeknek megfelelően a Vállalkozó teljesít. A Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok szerződésszerű ellátására képes.

Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírása semmilyen módon nem ütközik az egyéb, már megkötött megállapodásaival.

II. Szerződés tárgya

Jelen szerződésben rögzített feladatokat a Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által megjelölt munkákat ellátja, a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeit előkészíti, a Megrendelő által megjelölt időben és helyen alapvető minőségi és mennyiségi feltételek alapján teljesíti.

III. Teljesítés módja

A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen szerződésben foglalt formaiságoknak megfelelően közlése megtörtént, a Vállalkozó a feladat elfogadása tekintetében egyéb visszaigazolásra nem köteles.

Jelen szerződés aláírására a Megrendelő részéről a Megrendelő által kijelölt személy jogosult. A Megrendelő a feladat ellátásához szükséges valamennyi információt és instrukciót át- és megadott a Vállalkozónak, és a szükséghez képest át- és megadni vállal.

A Megrendelő instrukcióinak célszerű vagy szakszerű mivoltát a Vállalkozó nem vizsgálja, tartozik azonban a nyilvánvalóan célszerűtlen vagy szakszerűtlen instrukciókra a Megrendelő figyelmét az arra alkalmas legegyszerűbb módon felhívni.

A Megrendelő instrukcióitól a Vállalkozó csak a Megrendelő érdekében és késedelem nélküli értesítése mellett térhet el. Ellentmondó instrukciók esetén a Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő érdekében álló instrukciók szerint jár el, az instrukciók ellentmondásosságából eredő hátrányokért vagy károkért nem felelnek.

A Megrendelő a Vállalkozó általi teljesítés folyamatának ellenőrzésére a Vállalkozóval történt egyeztetést követően jogosult.

Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, a Megrendelő jogosult újabb határidő tűzése mellett a hiba kijavítását kérni, illetve a Megrendelésben rögzített díjazás csökkentése mellett a vállalkozói teljesítést elfogadni. Amennyiben a hiba nem javítható, illetve a Megrendelőnek nem áll érdekében a hibás teljesítést elfogadni, úgy a hibás teljesítésből eredően a Megrendeléstől a Vállalkozóval szemben elállhat.

IV. Díjazás

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Vállalkozó részére a termékért/szolgáltatásokért külön megállapodott díjazást fizet, amely a feladattal kapcsolatban a Vállalkozó által kibocsátott számlának a Megrendelőhöz történő megérkezésétől számított max. 30 naptári napon belül esedékes, a számla kiegyenlítése történhet készpénzben is, a kiegyenlítés módját a Felek előzetesen egyeztetik. A Vállalkozó számla kibocsátására a Megrendelő által átadott teljesítésigazolás birtokában jogosult.

Azon vállalkozói teljesítésekhez, amelyek kifejezetten nem kerültek elmondásra, meghatározásra, ugyanakkor a feladat szerződésszerű ellátásához azokat szükségesnek ítéli a Vállalkozó, a Megrendelő írásban történő jóváhagyása szükséges. Ilyen megrendelői jóváhagyás hiányában a Megrendelő ezen teljesítések ellenértékének megtérítésére nem köteles, csak abban az esetben,amikor a kiegészítő tevékenység nélkül a feladatot minőségileg nem lehetett volna megvalósítani.

Egyebekben a Megrendelő a feladattól eltérő teljesítés átvételére, és annak ellenértékének megfizetésére nem köteles.

V. Bizalmas információk, titoktartás

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan adatot, iratot és információt, amelyről tevékenysége ellátása során szerez tudomást, és amelyet Megrendelő bizalmas információnak minősít, üzleti titokként kezel és ezekkel kapcsolatban teljes titoktartásra köteles. Ez a kötelezettség a jogviszony megszűnése után 6 hónapig fennáll.

Jelen szerződés vonatkozásában "bizalmas információ" különösen bármely ügyfélre vonatkozó szerződés, pénzügyi információ, memorandum, feljegyzés, jegyzet illetve egyéb okmány, továbbá olyan harmadik személyektől származó információ, amely vonatkozásában magát a Megrendelőt is titoktartási kötelezettség terheli, ezen felül pedig bármely más adat vagy dolog, melyet "bizalmas" jelzéssel láttak el, vagy amelyet a Megrendelő ekként minősít.

Azon bizalmas információk tekintetében, amelyekről másolat, kivonat illetve összefoglalás készült vagy készíthető, az ilyen másolatok, kivonatok illetve összefoglalók is bizalmas információnak minősülnek és ekként kezelendők.

Nem minősül bizalmas információnak: • azon információ, amely a Megrendelő által a Vállalkozóval történő közlésekor nyilvánosnak minősült, továbbá • a nyilvánosságra hozatalt, ill. a nyilvánossá válást követően és annak terjedelmében azon információ, amelyet a Megrendelő által a Vállalkozóval történő közlését követően - nem a Vállalkozónak felróhatóan - hoztak nyilvánosságra vagy egyéb módon vált nyilvánossá. • a két vállalkozás közötti együttműködés, egymás nevüket kölcsönösen referenciaként felhasználhatják, pályázatokon az abban kért információkkal megjelölhetik.

Vállalkozó kötelezettséget vállal a titoktartáshoz szükséges biztonsági intézkedések megtételére, így különösen kötelezi alkalmazottait és egyéb munkatársait, alvállalkozóit a titoktartásra és szigorúan tiltja a visszaélést.

Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsájtott, grafikai anyagban szereplő gazdasági társaságok neveit a titoktartáshoz szükséges biztonsági intézkedések megléte mellett kezeli és garantálja a Megrendelő részére, hogy azon ügyfelekkel, jelen szerződés időtartama alatt kapcsolatba nem lép, megkereséseik elől ügyfélvédelemre hivatkozva kitér.

Amennyiben valamelyik Félnek tudomására jut bármely bizalmasnak minősülő információ jogosulatlan felhasználása vagy közzététele, köteles arról a másik Felet haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg megtenni a szükséges lépéseket a további jogosulatlan felhasználás, közzététel megakadályozása érdekében.

VI. Szellemi alkotás, szerzői jogok

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján kifejtett vállalkozási tevékenység eredményeként létrehozott bármely mű, szellemi alkotás tulajdonjoga és az ahhoz fűződő vagyoni értékű jogok a mű átadásával a Megrendelőt illetik meg, aki jogosult a művet a felhasználás területét illetően bárhol, idejét tekintve 1 évig, kizárólagos joggal és korlátlanul felhasználni, annak felhasználására másnak engedélyt adni vagy a művel kapcsolatos vagyoni jogokat másra átruházni.

A Vállalkozó a mű átadásával annak esetleges nyilvánosságra hozatalához hozzájárul.

VII. Tárolás

A Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai alapján elkészített minden, a Megrendelő által jóváhagyott adatot, anyagot a lehető legnagyobb gondossággal kezelni és megőrizni maximum 1 évig, egy év elmúltával, adatok tekintetében a Vállalkozó kötelezi magát helyreállíthatatlan megsemmisítésre, kivéve, ha Felek másként állapodnak meg.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő erre vonatkozó kérése alapján a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Vállalkozónál tárolt bármilyen anyagot, feltéve, hogy a Megrendelő kifizette az összes ilyen anyagokra vonatkozó számláját.

VIII. Szerződés időtartama, megszűnés

A Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. Amennyiben a Megrendelő jelen Szerződés időtartama alatt nem ad feladatot a Vállalkozó részére, a Vállalkozó semmilyen díjazásra nem jogosult, Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a rendelkezésre állásért díjazásra nem jogosult.

A Szerződő felek közös megegyezéssel jelen szerződést megszüntethetik, illetve rendes felmondással bármelyik fél 1 hónapos felmondási idővel felmondhatja.

IX. Vegyes rendelkezések

Jelen szerződés csak írásban módosítható vagy szüntethető meg.

Jelen szerződés 4 példányban készült, melyből kettő-kettő példány a Szerződő feleket illeti meg.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a szerzői jogról szóló törvény és a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal teljes mértékben megegyezőt írták alá.

Szolgáltatási és Szállítási Keretszerződés letöltése